به مرکز مطالعات استراتژیک خوش آمدید 

مرکز مطالعات استراتژیک

گرایش های جدید در سیاست خارجی و تأثیرات عمیق آن بر ابعاد دیگر، به خصوص بر منافع ملی و امنیت، بر اهمیت پژوهش در این عرصه افزوده است. این باعث گردیده است که دستگاه دیپلماسی متمایل به ترویج دانش و پژوهش در حوزه سیاست خارجی به عنوان یک عامل حمایت کننده در کنار وزارت امور خارجه گردد.

بنابراین، این مرکز در حوزه پژوهش علمی تلاش مینماید تا برای پیچیدگی های سیاست خارجی راهکارهای علمی ارائه کرده، مشکلات سیاسی و امنیتی و بحران های جهان حاضر را بررسی نموده و همچنین تأثیرات عوامل در تعارض با سیاست خارجی و تغییرات استراتژیک سیاست خارجی افغانستان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی در روند منطقه ای و جهانی را مطالعه نماید.

بدین صورت، هدف اصلی، تعقیب دیپلماسی دانش محور برای دسترسی به خروجی بهتر است.