چاپ کتاب سیردوساله امارت اسلامی افغانستان!

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه کتاب سیر دوساله امارت اسلامی افغانستان را به چاپ رسانید. این کتاب دارای پنج فصل است: فصل اول در مورد حکومت داری و بازسازی، فصل دوم در مورد وضعیت اقتصادی، فصل سوم در مورد سیاست خارجیو دیپلوماسی، فصل چهارم در مورد امنیت و فصل پنجم در مورد تحصیلات عالی و تعلیم و تربیت است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه مرکز مطالعات استراتیژیک واقع در وزارت امور خارجه این کتاب را بهدست آورند.