مـرکـز مـطـالـعـات اسـتـراتـژیـک

مرکز مطالعات استراتژیک به‌عنوان رکن علمی وزارت امور خارجه، در سال 1382 تاسیس گردیده است که مسئولیت علمی‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور، بررسی علمی بحران‌ها و چالش‌های عصر کنونی و ارائه مشوره های علمی به مقام وزارت از تحولات فرامرزی را به عهده دارد.

درباره مرکز مطالعات استراتژیک

مرکز مطالعات استراتژیک به‌عنوان رکن علمی وزارت امور خارجه، در سال 1382 تاسیس گردیده است که مسئولیت علمی‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور، بررسی علمی بحران‌ها و چالش‌های عصر کنونی و ارائه مشوره های علمی به مقام وزارت از تحولات فرامرزی را به عهده دارد.

انتشارات

پروګرامونه