مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه نشست علمی تحت عنوان: «تأثیر نشست اقتصادی سنپترزبورگ بر تعامل روسیه و افغانستان» برگزار می‌کند: